Речник

А

Абонамент (Subscription)
1. Комплексна и гъвкава форма на търговия със стоки и услуги. В широк см.: договорно поемане на задължение за оказване на определени услуги за установен срок (напр. съобщителни услуги: ползване на телефонен или телексен пост, получаване на периодични издания; битови услуги: почистване, козметика; получаване на книги, театрални билети; използване на спортни съоръжения и т.н.). В тесен см.: предварително договорно получаване на периодични издавия за определен период. А. биват платени и безплатни. Платените форми са най-различни - абонаментни такси, предварително заплащане, текущо плащане и т.н. За насърчаване на продажбите цената на А. може да бъде по-ниска от цените на отделните стоки (услуги), включени в него. Правилният подбор на безплатните А. е фактор за комуникационния успех на фирмените издания; 2. Самата такса за предоставяне на услуги в сферата на съобщенията.
Абонат (Subscriber)
В широк см.: физ. или юрид. лице, което ползва определени стоки (услуги) въз основа на договор за абонамент. В тесен см.: лице, записано да получава периодични издавия за определен период. Списъците на А. са основа за изработване (чрез сегментиране) на много от адресниците за АДР. Комбинираните акции "печат-директна реклама" са насочени изключително кам А. на периодичното издание - вестник или списание.
Абсолютна ценова оценка (АЦО) (Paper's rating of Bermann, нем., absoluter Preisfaktor)
Начин за изчисляване на сравнителната стойност на обявната площ при периодичните издания, когато обявата (хоризонтална, отвесна и др.) е по-малка от една страница. Прилага се формулата, изведена от швейцареца Конрад Берман през 1952 г.
Авиореклама (Aerial advertising, sky line advertisingq sky writing, ам. англ. sky typing)
Распространяване на рекл. послание във въздушното пространство чрез самолети, вертолети и съвременни рекл. балони. Летателните апарати се използват за: влачене на една, две или повече "опашки" - големоформатни рекл. лозунги, транспаранти и др. (при височина на полета 250-300 m надпис до 50 знака се чете в диаметър от 3,5-4 km); изписване на фирмата или на търг. марка с дим; хвърляне на листовки, мостри, рекл. подаръци и др. върху многолюдни места - на манифестации, митинги, фестивали, по плажове, стадиони, при което около 25% от разпръснатите материали стигат до адресатите. А. се заплаща по количеството разпространени материали или по реалното летателно време. А. се появява за първи път в България по време на Първото бълг. земеделско-промишлено изложение в Пловдив, 1892, където една от главните атракции е бил балонът на Йожен Годар. Вж. балон рекламен, балонна реклама.
Автор (Author)
Според ЗАПСП (ДВ, бр. 56, 1993, изм. и доп. бр. 63, 1999, бр. 10, 1998, бр. 28, 2000, чл. 5): "Автор е физическо лице, в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведение. Др. физически или юридически лица могат да бъдат носители на авторско право само в случаите, предвидени в този закон". Те са описани в чл.чл. 6-14 от същия закон.
Авторски екземпляри, авторски бройки (Author's copy, complimentary copy)
Екземпляри, които съгласно сключения между издателя и автора издателски договор се предоставят безплатно на автора.
Авторско право (Copyright)
1. Дял от гражданското право, съвкупност от правни норми, които уреждат отношенията, породени от създаването и общественото ползване на научни, литературни, публицистични и худ. произведения. В България се регулират от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). България участва и в Женевската универсална конвенция за авторско право (1952), парижката й редакция (1971), ратифицирана през 1974, и в редица двустранни спогодби за защита на А.П. с Румъния, Германия, Унгария, Чешката република, Словашката република, Франция и др. държави. В рекламата правата на авторите се защитават и от правото на индивидуална собственост - при промишления дизайн (опаковки, рекл. сувенири, пространствени марки), типографски шрифтове; 2. Субективно право - призната и гарантирана от закона възможност за автора да използва в определени граници произведения, които са резултат на творческа дейност и са издадени или изразени в обективна форма. А.П. са лични (правото на авторство, на авторско име, на обнародване на творбата, на неизменност на възпроизвеждането, на разпространяване, на превод и преработване, на достъп до произведението) и имуществени (напр. правото на разпореждане с произведението). В ЗАПСП се признават А.П. на наследниците на автора след смъртта му и на юрид. лица. Вж. издателски договор.
Агентска верига (Advertising agency network)
Група от няколко рекл. агенции, които са обвързани със спогодба за взаимна помощ. А.В. са резултат от концентрацията и централизацията на капитала в областта на рекламата и силното монополизиране на пазара от крупните рекл. фирми. Вж. главна агенция.
Агентска комисиона, рекламна комисиона (Agency commission, media commission)
Възнаграждение, изплащано от рекламоносителя на признати рекл. агенции (най-честосе изключват фирмените агенции) за това, че са му възложили рекламата на клиента си. А.К. се прилага от 1876, когато агенцията "А.В.Айер енд сан" престава да препродава рекл. площ и започва да представя интересите на рекламодателите пред рекламоносителите. От 1901 издателите престават да дават А.К. на самите рекламодатели и пресичат практиката на някои агенции да преотстъпват част от А.К. на клиентите си. Размерът на А.К. се определя като процент от брутната стойност на рекл. място (време). Общопризнатата междунар. отстъпка за А.К. е 15%, но за отделните държави е различна (за България - 15%). Вж. петнадесет плюс два.
Агентско възнаграждение (Advertising agency remuneratiom)
Заплащане на рекл. услуги, предоставени от рекл. агенция. Най-широко приложение в международната реклама имат сл. форми на А.В.: агентска комисиона (вж. петнадесет прюс два); агентска комисиона + странични разходи (вж. стойност плюс комисиона); хонорар + комисиона; съвкупна, глобална сума; производствени разходи + хонорар; глобална сума + комисиона.
Агенция за модулни услуги (a la cart agency, modular service agency)
Рекламна агенция, която предлага худ.-творчески и изследователски услуги под формата на програмни пакети въз основа на един или няколко разгърнати модула - напр. обем на рекл. бюджет, времетраене и др. Тъй като рекламодателите избират подходящия пакет, като съпоставят потребностите си с предложеното им като карт-меню, се наричат и "агенция а ла карт". А.М.У. не извършва покупки на медейна площ и време. Вж. модулни услуги.
Агенция за насърчаване на продажбите (sales promotion agency, promotion agents)
Специализирана стоп. организация за услуги по насърчаване на продажбите. А.Н.П. се обособяват от рекл. агенции след Голямата криза в САЩ (30-те г. на ХХ в.) и повечето от тях се профилират в насърчения на купувачите.
Агенция за пъблик рилейшънс (public-relations agency)
Организация, която извършва пълни услуги в областта на пъблик рилейшънс и стопанска пропаганда от името и за сметка на трето лице. Първите специализирани А.П.Р. възникват през 20-те г. на ХХ в. в САЩ, а след Втората световна война - и в останалите западни страни. У нас възникват едва през 1991-1992. Някои А.П.Р. включват в предоставяните от тях услуги и реклама в масмедиите, главно в периодичния печат, в рамките на цялостни кампании по ПР.
Агенция рекламна (Advertising agency, publicity agents)
Фирма, която извършва рекламни услуги от името и за сметка на рекламодателя. От средата на ХІХ в. с развитието на търговията и на периодичния печат възникват първите А.Р., като първоначално продават рекламна площ и пласират обяви, постепенно стават изпълнители и творци, а по-късно и съветници на рекламодателите. Съществуват различни по вид А.Р. (посреднически, специализирани, за пълно обслужване, фирмени и др.).
Агресивна реклама (Aggressive advertising, competitive advertising)
Обществено безполезна или дори вредна реклама, която цели единствено да измести конкурентните фирми от пазара. Като нейна алтернатива се сочи т.нар. осведомяваща реклама. На практика разграничаването между тези два вида реклами е трудно и често невъзможно.
Адаптация (Adaptation)
1. Пригаждане на худ., публицистично или муз. произведение за целите на рекламната комуникация. 2. Пригаждане на една обява, едно рекл. оформление за друг формат или за друга големина.
Адресант (Addressant)
Изпращач (комуникатор) на рекламно послание. Понякога термините А. и пряк А. се използват за посочване на рекламодателя, а косвен А. - за посочване на агенцията, изработила и предала рекл. послание от името и със средствата на клиента.
Адресат (Addressee, exposed)
Лицето, за което е предназначена рекл. акция - предварително определеният читател, слушател, кино- или телевизионен зрител, посетител на изложби или панаири, конкретен индивидуален получател и др. Съвпада с реципиента в процеса на разгласата. Вж. аудитория, целева група.
Адресна директна реклама / поименна пощенска реклама, поименна реклама (Direct mail advertising, direct mail, mail advertising)
Вид директна реклама, изпращана по адреси на точно и целево подбрани групи лица. Основни функции: спомага за внедряването на нови изделия, за разширяване на продажбите и за пропагандиране на нови методи и форми на обслужване. Предимства: висока четимост, създава у адресата впечатление за лично общуване, бързина на комуникирането и възможност за проверка.
Адресна извадка (List sample)
Стохастично подбрана част от имената в адресника. Чрез адресна извадка се тества силата, с която включените в целия списък лица реагират на рекламните послания (продажбени предложения) при директния маркетинг.
Адресна извадка (List sample)
Стохастично подбрана част от имената в адресника. Чрез А.И. се тества силата, с която включените в целия списък лица реагират на рекл. послания (продажбени предложения) при директния маркетинг.
Адресник (Mailing list, list)
Списък на потенциалните клиенти или потребители на стоката (услугите), предлаган от рекламиращия. Необходим е при провеждане на адресна директна реклама и при продажби чрез кореспонденция. Изисквания към А.: възможност за най-точно използване при определени целеви групи; цялостно обхващане на съществуващия рекл. пазар и на част (поне 30-35%) от набелязания потенциален пазар; възможност за точна и разнообразна сегментация.
Аида (AIDA)
Най-старата рекламна формула, оповестена от Елмър Луис (САЩ) през 1896. Дели механизма на рекл. процес на четири етапа: внимание (attention)- привличане и възбуждане на вниманието на адресата; интерес (interest) - заинтересоване на адресата от рекламата и предложението, което се съдържа в нея; желание (desire) - предизвикване на желание за покупка чрез изтъкване на предимствата на стоката; действие (action) - сключване на сделка между рекламодателя и адресата. Формулата АИДА в България е известна като ВИЖД - внимание, интерес, желание.