Речник

Р

Рабат (Rebate, discount)
Отбив от цената. При рекламния рабат най-голямо приложение имат отстъпките за количество, за продължително рекламиране, за срочен платеж.
Рабат за време (Time discount)
Вид количествена отстъпка от цената на рекламната услуга, практикувана от излъчващите реклами радио- или телевизионни станции или мрежи. Р.В. се дава на рекламодател (рекл. агенция) или за множество различни рекл. предавания, или като еднократна отстъпка за често повтаряне на същото рекл. предаване.
Работен картон
Технически проект, по който се извършва изпълнението на светлинната реклама.
Работна реклама (Vocational advertising)
Реклама, насочена към конкретния специалист. За разлика от потребителската реклама, чийто обект са стоки и услуги за крайно потребление на населението, Р.Р. засяга стоки или услуги за промишлено потребление.
Равнище на разпродаване (Sellout rate)
Процентът на закупените от рекламодателите min телевизионно или радиорекламно време спрямо общото рекл. време или дори стрямо общото ефирно време.
Равнище на рекламата, равнище на рекламните разходи (Level of advertising)
Показател на мястото на рекламната дейност в системата на фирмения маркетинг. Измерва се като съотношение между сумата на рекламните разходи и останалите разходи за маркетинг на стоката.
Радиореклама (Broadcast advertising, radio advertising)
Реклама, използваща радиото като канал за масова комуникация.
Разпратка (Mailing "shot", mailshot)
1. Самото разпращане на рекламен материал при директната реклама. 2. Самият етап от кампанията на адресната директна реклама.
Разширяване на марката (Brand extension)
Ползване на сполучливо наименование на търговска марка за лансиране на нов продукт или модифициран продукт в друга категория.
Районно бюджетиране (Area-by-area allocation, A.B.A.)
Метод за определяне и/или разпределяне на рекламния бюджет на рекламодателя чрез териториално райониране на целевия пазар.
Реален покупателен доход (Effective buying income, E.B.I.)
Съвкупният доход на дадена стат. единица - лице, семейство, домакинство, получена, като от сумираните му доходи се извадят данъците и местните такси.
Регионална реклама (Regional advertising)
Усилие на един национален рекламодател за внедряване на стока или провеждане на др. пазарна политика в определена област (район).
Редизайн (Redisign)
Индустриален дизайн, свързан с оформянето и прерисуването на изделия, които са минали във фазата на зрелост или неконкурентоспособност от жизнения цикъл на стоката. Сигнал за необходимост от Р.: намаление на печалбата и на търсенето, неизменност на продажбите за продължителен срок от време.
Резервно място (Standby space)
Площ във вестник или списание, която се запълва по преценка на издателя с реклама при липсата (или отпадането) на журналистически материал.
Реквизит рекламен (Sales kit, selling aids (pl.)
Сборно понятие на помощните материали за представяне на стоките и за худ. оформление на витрини, щандове, изложбени зали и др. и на рекл. аксесоар.
Реклама (Advertising)
Всяка платена форма на публична презентация и промоция на идеи, стоки или услуги от страна на определен спонсор.
Реклама (Advertising, publicity)
1. В широк смисъл: всяка форма на съзнателно въздействие върху адресата чрез средствата за масова комуникация за постигане на предварително планирана цел. 2. В тесен смисъл: елемент от комуникационната подсистема на маркетинга, чиято крайна цел е пласментът на рекламираната стока или услуга. 3. В прагматичен смисъл: самото поместване на рекл. послания в печата или разпространяването им чрез др. комуникационни канали.
Реклама ЕКСПО
Единственият лицензиран салон и публичен пазар на професионалната реклама и маркетинг, на който се срещат рекламодатели, агенции, медии и фирми, извършващи худ.-творчески услуги.
Реклама на мястото на продажбата (Point-of-purchase advertising, point-of-sales advertising, POP advertising)
1. Съвкупност от мероприятия, извършвани от рекламодателя (производителя), за създаване на последен контакт за въздействие върху адресата на мястото на покупко-продажбата. 2. Сборно понятие за рекламите, поставени в търг. обект, т.е. на мястото на продажбата.
Рекламен аргумент Advertising angle, advertising point)
Рекламни доводи и доказателства, които съдържа рекл. послание, за да убеди адресата - междинен или краен потребител, в достоверността на рекламата. Р.А. е основата на рекл. послание и гаранция за правилното и високоефективно възприемане на рекл. комуникация.
Рекламен бартер (Barter)
Насрещна сделка, при която рекламодателят заплаща рекл. място или време със свои стоки или услуги.
Рекламен дял (Ratio of advertising)
Делът на рекл. площ спрямо редакционната част или общата площ на едно периодично издание.
Рекламен микс (Advertising mix)
Конкретната пропорция на време и/или място, закупени в различни рекламоносители от един рекламодател.
Рекламен пазар (Advertising market)
Понятие от маркетинга с различно тълкуване. Най-често - като съвкупност от рекламни дейности на отделните рекламиращи - рекл. агенции, проучвателни фирми, худ. ателиета, самостоятелни рекламодатели.
Рекламен пласьор, рекламонабирач (Advertising solicitor)
Служител в редакцията на вестник, списание и др. печатно издание или в рекл. издателство, който се занимава с продажба на рекл. площ и набиране на клиенти.
Рекламен синергизъм (Media synergism)
Използването на електронни медии за подсилване на въздействието на посланията в печ. медии или външната реклама и обратно - на печ. медии или външна реклама в радио-телевизионните медии.
Рекламист (Adman)
1. Рекламен специалист. 2. Всеки, който извършва творческа работа в системата на рекламата.
Рекламна акция (Advertising drive)
Едновременно използване на няколко рекламни средства, подчинени на един и същ рекл. замисъл, чието осъществяване е взаимосвързано по съдържание, време и худ. решение.
Рекламна идея (Advertising idea)
Основна мисъл, която се внушава на адресата във връзка с поставените рекл. цели и която определя съдържанието на рекл. послание. Тя синтезира връзката между качествата на рекламираната стока (услуга, фирма) и потребностите на аудиторията.
Рекламна колона (Advertising pillar, poster pillar)
Конструкция във формата на изправен цилиндър, по чиято околна повърхност се разлепват плакати, афиши, лозунги. Разполагат се на места с активно движение на пешеходци.
Рекламна комисиона
Вж. агентска комисиона.
Рекламна концепция (Advertising concept)
Писмено разработен от рекл. агенция или от рекламодателя замисъл за цялостно осъществяване (подготовка, провеждане, контрол и оценка) на рекл. кампания, акция или отделно начинание. Включва целта на рекламата, задачите, мястото на рекл. комуникация в пазарната политика на компанията, анализа на обекта на рекламата и нейния субект, основните рекл. елементи, необходимите рекл. средства, ресурси, последователност и срокове на разгласа и т.н.
Рекламна къща (House agency)
1. Фирмена агенция, агенция за реклама или ПР, представляваща дъщерно предприятие на рекламодателя. 2. (Advertising publishers) Рекламна агенция, специализирана в областта на печатната реклама и в производството на печатни рекл. издания.
Рекламна личност, рекламна фигура (Trade character)
Оригинална фигура на човек, животно или измислен образ, използвана за реклама на стоки или услуги.
Рекламна периодика
Периодични професионални издания - бюлетини, вестници, списания, които са предназначени изцяло или частично за рекл. комуникация.
Рекламна спирала, теория на рекламната спирала (Advertising spiral)
Концепция на Ото Клепнер, поставяща развитието на стоковата реклама в зависимост от промяната на потребителското отношение към рекламираната марка (стока). Три фази: начална (въвеждаща), конкурентна (утвърждаваща) и напомняща (поддържаща).
Рекламна тактика (Advertising tactics)
Съвкупност от прояви, насочени към постигане на рекламна цел. Изразява се в комбиниране и подбиране на канали, носители и средства на рекламата в зависимост от конкретните търговски, правни и др. условия на пазара с оглед да се постигне спонтанен интерес към дадена стока. Определя се от рекл. политика и рекл. стратегия.
Рекламна формула (Advertising formula)
Съчетание от началните букви или срички на последователните процеси или явления, които изразяват протичането на въздействието на рекл. комуникация до осъществяването на покупко-продажбата.
Рекламна хартия (Shop paper, packing paper)
Амбалажна хартия, на която са отпечатани реклами или различни рекл. елементи: фирмено име, търг. марка, местонахождение на магазина и др., понякога и рекл. лозунги, текстове, снимки и рисунки на изделия.
Рекламна цел (Advertising goal)
В най-общ смисъл целта на рекламната кампания или акция се състои в популяризирането на обекта на рекламата сред определена аудитория така, че да доведе до реализацията му. Тя е вторична и производна от общата търг. цел на рекламодателя и зависи от съставките на маркетинговия микс.
Рекламна цел (Advertising objective)
Определена комуникативна задача, която трябва да се извърши спрямо определена целева аудитория за определен период от време.
Рекламни дрехи (Promotional clothing)
Облекла - шапки, козирки, блузи, тениски, вратовръзки и др., носещи рекл. константи на рекламодателя, които се раздават безплатно или се продават по специални цени с рекл.-насърчителна цел. Не бива да се бъркат с фирменото облекло на персонала.
Рекламни елементи (Advertising elements)
Съставните части на дадено рекл. средство, т.е. всичко което може да въздейства на адресата, както и онези материални форми, които служат за изграждане на рекл. средство.
Рекламно бюро, бюро за обяви (Advertisiment department)
1. Отдел за приемане и обработване на всякакви реклами. 2. (publicity office) Малка рекл. агенция с посреднически функции.
Рекламно заглавие (Ad head)
Най-важната словесна част от обявата (над 80 % от читателите не се спират върху рекламите без заглавия).
Функции: да спре вниманието на читателя, да активизира интересите му, да сегментира потребителите, да идентифицира стоката, да продаде стоката.
Рекламно знаме (Corporate flag, banner)
Плат с фирмените цветове, украсен понякога с търг. марка, името на фирмата, рекл. лозунг и др. Форматът и размерите му са произволни.
Рекламно лице (Publicity visage, ad face)
Известна личност, която представя в публичното пространство марката и продукцията на една фирма, най-често срещу възнаграждение.
Рекламно послание (Advertising message)
1. В широк смисъл: Съдържащото се рекл. обръщение (рекл. призив) в рекл. средство за предмета на рекламата - стока, услуга, фирма, марка и т.н. 2. В тесен смисъл: Елемент на рекл. комуникация - подаден от рекламиращия сигнал или сбор от сигнали за представяне на предмета на рекламата, за неговото утвърждаване и налагане. Сигналите се материализират като символи: езикови, графични или др.
Рекламно проучване (Advertising research)
Важен етап от провеждане на рекламата, който предхожда проектирането и изпълнението на рекламната комуникация.
Рекламно средство (Ad tool, ad medium)
Конкретният материализиран израз на рекл. послание при комуникирането му чрез даден канал.
Рекламовед (Account executive, contact executive)
1. В рекл. агенции - отговорен служител, който отговаря за рекламата на рекламодателя клиент (за нейното планиране и изпълнение) и поддържа връзка с него. 2. Служител в рекл. агенция, който отговаря за бюджета на даден рекламодател.
Рекламодател (Advertiser)
Всеки, от името и за сметка на когото се осъществява рекл. комуникация. Р. не заплаща рекламата, а само авансира сумата, която се плаща от потребителя като част от цената на стоката (т.нар. "прехвърляемост на рекл. разходи").
Рекламоносител (Vehicle, media vehicle)
Материален посредник за пренасяне на рекламата до дадена аудитория. Изборът на конкретен Р. и съчетаването му с др. Р. за провеждане на рекламна кампания е един от основните проблеми за постигене на оптимално рекламно въздействие.
Рекламосъбирач (Advertising solicitor, advertisement canvasser)
Лице, което поддържа делови контакти с определени организации и предприятия, набира рекл. поръчки и продава рекл. площ (ако работи за вестник или списание).
Репортаж (Reportage, piece of reporting|
Рекламният репортаж е информационно-публицистичен материал, писан по поръчка на рекламодателя за пропагандиране на някоя страна, фирма или стока (услуга). С него се извършва явна или скрита реклама.
Репутация на марката (Notoriete de la marque)
Много важно качество на търговската марка, синтез на образа на марката. Добрата репутация, наричана в международната практика "goodwill", означава, че марката притежава широка известност, идентифицира се с висококачествена стока или асортимент от стоки, символ е на новост, носи отличителни качества или свойства, т.е. има доверието на обществеността.
Референтни групи (Reference groups)
Групи, имащи директно или индиректно влияние върху човешките мнения и поведение.
Рисуван щит (Painted bulletin, paint)
Средство на външната реклама - щит с изображение, нарисувано или монтирано върху повърхността му.
Ротация, въртележка (Rotation)
Повторното и всяко следващо обнародване на серията обяви в същата последователност, както и при първоначалното им поместване.
Рубрика рекламна
Средство на журн. реклама в специализираните списания, в някои вестници и общи списания. Включва новини за нови стоки или марки под формата на малки, понякога илюстрирани информации, заплащани на ред.